073-283502 myalapho@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอเมืองยะลา

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา ชาวบ้านที่สามารถพูดภาษามลายูได้ นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิบง ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่งที่เคยมีอยู่มากมายภายในตัวอำเภอเมืองยะลา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองยะลาตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองยะลาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 80 หมู่บ้าน 40 ชุมชน ได้แก่

1.สะเตง (Sateng) 40 ชุมชน
2.บุดี (Budi) 8 หมู่บ้าน
3.ยุโป (Yupo) 6 หมู่บ้าน
4.ลิดล (Lidon) 5 หมู่บ้าน
5.ยะลา (Yala) 3 หมู่บ้าน
6.ท่าสาป (Tha Sap) 6 หมู่บ้าน
7.ลำใหม่ (Lam Mai) 7 หมู่บ้าน
8.หน้าถ้ำ (Na Tham) 4 หมู่บ้าน
9.ลำพะยา (Lam Phaya) 7 หมู่บ้าน
10.เปาะเส้ง (Po Seng) 4 หมู่บ้าน
11.พร่อน (Phron) 6 หมู่บ้าน
12.บันนังสาเรง (Bannang Sareng) 6 หมู่บ้าน
13.สะเตงนอก (Sateng Nok) 13 หมู่บ้าน
14.ตาเซะ (Ta Se) 5 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 18 แห่ง

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะลา
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยามุ
6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิดล
7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป
8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่
9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าถ้ำ
10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนียง
12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาสา
13.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโย
14.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก
15.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ
16.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเซะ
17.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแด
18.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิบงบารู