073-283502 myalapho@gmail.com

บุคลากร

นายบุญลือ นวลจันทร์

นายบุญลือ นวลจันทร์

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา

โทร 0-7328-3502

- ว่าง -

- ว่าง -

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา

โทร 0-7328-3502

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายอาริฟ สุรพงษ์

นายอาริฟ สุรพงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนูรอยรี ดาหะซี

นางสาวนูรอยรี ดาหะซี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางวิไลวรรณ มีทอง

นางวิไลวรรณ มีทอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นางสาวนูรียะ สามะอุ

นางสาวนูรียะ สามะอุ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะมามะ

นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะมามะ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนารีมาลย์ มะดิง

นางสาวนารีมาลย์ มะดิง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชนาภรณ์  อำนวยศักดิ์

นางสาวชนาภรณ์ อำนวยศักดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ

นายธนวินท์ ชัยชนากานต์

นายธนวินท์ ชัยชนากานต์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเกศสุรีย์ สุวรรณ์

นางสาวเกศสุรีย์ สุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวรายุ เจริญสิน

นายวรายุ เจริญสิน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสมบูรณ์ คชาภรณ์วงศกร

นายสมบูรณ์ คชาภรณ์วงศกร

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสายใจ สังห์รัตน์

นางสายใจ สังห์รัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอานาตี สุทธิพันธ์

นางสาวอานาตี สุทธิพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอาสียะห์ โดยหมะ

นางสาวอาสียะห์ โดยหมะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวซากีนะห์ ดอเลาะ

นางสาวซากีนะห์ ดอเลาะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ