Displaying 1 - 17 of 17
ประวัติการปรับปรุงระบบ
วันที่ Version มีอะไรใหม่
22/8/2023 1.7 - เพิ่มประวัติของระบบ (การล๊อกอิน แก้ไขข้อมูล)
21/8/2023 1.6 - แก้ไขระบบพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (พิมพ์ใน click เดียว, checkbox อัตโนมัติ)
18/8/2023 1.5 - ปรับปรุงระบบสิทธ์การใช้งานตามกลุ่ม
- เพิ่มระบบตรวจสอบไฟล์นำเข้า (เลขบัตร/ปี/รอบ ซ้ำ, เลขบัตรไม่ตรงตามมาตรฐาน, ฟิลล์เป็นช่องว่าง, ฟิลล์ไม่มีข้อมูล)
17/8/2023 1.4 - เปิดใช้งานระบบเป็นทางการ
- แก้ไขระบบพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
16/8/2023 1.3 beta - เปิดทดสอบระบบเฉพาะกลุ่ม
- แก้ไขระบบคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ
- เพิ่มระบบพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
25/7/2023 1.2 beta - แก้ไขระบบคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ
11/7/2023 1.1 beta - เพิ่มระบบคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- - เพิ่มระบบสิทธิ์การใช้งาน ตามกลุ่ม งานยุทธ์
29/12/2022 1.0 beta - เพิ่มระบบค้นหาติดตามสถานะการร้องเรียน (ไม่ใช้งาน)
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
27/12/2022 0.9 beta - เพิ่มระบบสลิปเงินเดือน (ไม่ใช้งาน)
23/12/2022 0.8 beta - ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
22/12/2022 0.7 beta - เพิ่มระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่ใช้งาน)
- เพิ่มระบบ CAPCHA ตรวจสอบความเป็นมนุษย์ (ไม่ใช้งาน)
16/12/2022 0.6 alpha - เพิ่มประเภทบุคลากร ข้าราชการ, พนักงานราชการ. ลูกจ้าง
- แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบุคลากร
14/12/2022 0.5 alpha - แก้ไขฐานข้อมูลบุคลากร
13/12/2022 0.4 alpha - เพิ่มระบบสิทธิ์การใช้งาน ตามกลุ่ม admin, ทั่วไป, การเงิน, บุคคล
9/12/2022 0.3 alpha - เพิ่มระบบตรวจสอบเลขบัตรประชาชนซ้ำ
- เพิ่มระบบตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนตามมหาดไทย
- เพิ่มประวัติการอัพเดทระบบ
7/12/2022 0.2 alpha - เพิ่มระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน
- เพิ่มฐานข้อมูล ตำแหน่ง สถานะ หน่วยงาน
30/11/2022 0.1 alpha - เริ่มต้นระบบ

Developed by
ARIF SURAPONG
Computer Technical Officer
Muang Yala District Public Health Office © 2022