073-283502 myalapho@gmail.com

วิธีติดตั้ง HDC smartcard เพื่อใช้งาน Data-exchange

เอกสารการใช้งาน HDC V4 Version 2 (ดาวน์โหลด) วิธีติดตั้ง HDC smartcard และอัพเดทเวอร์ชั่น ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง ขั้นตอนที่ 2 อัพเดทเวอร์ชั่น วิธีแก้ไข HDC เสียบบัตรแล้วใช้งานไม่ได้...